De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, gebreken of ander onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

 

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Circumjuris niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Circumjuris aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Circumjuris sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 

De informatie van derden, waaronder bij Circumjuris aangesloten zelfstandige juristen, alsmede websites van aangesloten zelfstandige juristen, worden niet door Circumjuris gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Circumjuris aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan.

 

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Circumjuris.